Zatrudnienie

2019-04-12 | zatrudnienie | wielkopolska | biuletyn

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu opublikowanego w dniu 29.04.2019 r.)

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa. Tradycyjnie najmniej korzystnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Stan w dniu 31.03.2019 r. 788 100 osób
Analogiczny okres 2018 r. 764 500 osób
Analogiczny okres 2017 r. 717 500 osób

Sektory gospodarki zatrudniające największą liczbę pracowników (31.03.2019):

  • przetwórstwo przemysłowe: 321 400 (40,8%)
  • handel + naprawa pojazdów samochodowych: 245 100 (31,1%)
  • transport i gospodarka magazynowa: 69 000 (8,7%)
  • budownictwo: 38 800 (4,9%)
  • administrowanie i działalność wspierająca: 33 100 (4,2%)

Koniunktura gospodarcza regionu (kwiecień 2019 r.).

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa. Tradycyjnie najmniej korzystnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Do głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw zaliczono :

  • koszty zatrudnienia (budownictwo, handel hurtowy i detaliczny oraz usługi);
  • koszty materiałów (budownictwo); - zbyt duża konkurencja na rynku (handel hurtowy i detaliczny);
  • niespójne i niestabilne przepisy prawa (handel hurtowy);

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. wyniosło 788,1 tys. osób oraz w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,2%, a w porównaniu z marcem ub. roku wzrosło o 3,1% (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 0,1% w ujęciu miesięcznym i 6,6% w stosunku rocznym). W porównaniu z marcem 2018r. największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 10,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,5%). Spadek zatrudnienia obserwowano w tym czasie w przedsiębiorstwach z sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 2,6%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 0,3%). W strukturze zatrudnienia w województwie wielkopolskim niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemysłowe (40,8% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,1%). Na poziomie działów największym zatrudnieniem wyróżniają się przedsiębiorstwa handlu detalicznego (21,0% ogółu zatrudnionych) i hurtowego (8,8%), jednostki związane z transportem lądowym i rurociągowym (7,2%) oraz podmioty zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (6,4%) i mebli (6,1%).

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim Ludność aktywna zawodowo w IV kwartale 2018 r. stanowiła 58,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z III kwartałem 2018 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 1,2 p. proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2017 r. zwiększył się o 1,5 p .proc. Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej wielkopolskie zajmowało drugą lokatę wśród wszystkich województw, najwyższą jego wartość zanotowano w województwie mazowieckim (60,3%; wzrost o 0,8 p. proc. w stosunku do IV kwartału 2017 r.). Najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (51,9%; spadek o 1,9 p. proc.). Współczynnik aktywności zawodowej przyjmuje zróżnicowane wartości w zależności od płci. W IV kwartale 2018 r. współczynnik ten w zbiorowości mężczyzn kształtował się na poziomie 68,7%, podczas gdy w przypadku kobiet wynosił 49,4%. Dystans dzielący te dwie wielkości sięgał 19,3 p. proc. i zmniejszył się w skali roku (o 2,1 p. proc.). Mniej zróżnicowane były wartości współczynnika aktywności zawodowej ludności w miastach i na wsi (odpowiednio 57,8% wobec 59,8%). W stosunku do IV kwartału 2017 r. wskaźnik dla ludności miejskiej zwiększył się o 0,1 p. proc., a dla ludności wiejskiej – o 3,3 p. proc.

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego nr 03/2019, US Poznań 2019, Koniunktura gospodarcza – opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie wielkopolskim, US Poznań 30.04.2019, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r., US Poznań 29.03.2019, Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, US Poznań 15.02.2019, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2018 r., GUS Warszawa, 31.01.2019 EUROSTAT Newsrelease 34/2019, 26.02.2019

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
adresAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A

telefonKontakt

T: +48 61 626 62 40
E: drg.sekretariat@umww.plCopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU