Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji wybranych przez Państwa spraw.
Państwa dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:
a. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
b. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
c. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
d. w związku z ochroną Państwa interesów;
e. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
f. w związku z sprawowaniem władzy publicznej.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy może być:
a. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
b. warunkiem zawarcia umowy;
c. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.
W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a lub 3b i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
W zależności od sprawy przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt 3e lub 3f.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom realizującym usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W zależności od sprawy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa, w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani.

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU