Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej

2020-09-14 | wielkopolska | biuletyn | podmioty gospodarki

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu opublikowanego na grudzień 2020 r.)

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 461,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (*)

Stan w dniu 31.12.2020 r. Analogiczny okres 2019 r Analogiczny okres 2018 r.

494 300

439 322 427 904
Spółki handlowe: 54 933 Spółki handlowe: 50 642

Spółki handlowe: 54 545

w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 5 990 w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 6 004

w tym z udziałem kapitału zagranicznego: 7 742

Prawie co 10. polska firma miała swoją siedzibę w Wielkopolsce. Wśród województw większa liczba przedsiębiorstw działała jedynie w województwach mazowieckim i śląskim. Ok. 40% wielkopolskich firm było zarejestrowane w Poznaniu lub powiecie poznańskim. 

Zdecydowaną większość (96,1%) podmiotów zarejestrowanych w województwie wielkopolskim stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Udział małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników) wyniósł 3,2% ogółu, pozostałe 0,7% stanowiły średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wielkopolska posiada wyższy od przeciętnego w Polsce wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym.

(*) Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego (grudzień 2020 r.), US Poznań 2021; Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, Stan na koniec 2019 r., US Poznań 2020

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. ACopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU