Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej markaw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczony na stronie film promocyjny nie posiada audiodeskrypcji dla osób niewidomych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 wym. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-24

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe używane w serwisie

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Mechanizmy ułatwiające dostęp

Serwis zawiera wiele mechanizmów umożliwiających wszechstronny dostęp do zawartych w nim treści. W szczególności są to:

 • nawigacja jest możliwa bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury,
 • możliwość kilkukrotnego powiększenia tekstu na stronie za pomocą skrótu CTRL+; możliwość kilkukrotnego pomniejszania tekstu na stronie za pomocą skrótu CTRL-,
 • główne menu poziome przypięte u góry strony; główne menu pionowe przypięte u dołu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Kubik, adres email: aneta.kubik@umww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61-626 62 51 lub do sekretariatu Departamentu Gospodarki na numer telefonu 61-626 62 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnoszącego żądanie i przekaże informację kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • e-mail: kancelaria@umww.pl
 • Telefon: 61 626 66 66.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
ikona adresuAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A


Copyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU