Bezrobocie

2019-04-12 | bezrobocie | wielkopolska | biuletyn

WYBRANE WSKAŹNIKI SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA (wg stanu opublikowanego w dniu 29.04.2019 r.)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu lutego 2019 r. wyniosła 3,3%, tj. podobnie jak przed miesiącem i o 0,6 p. proc. mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w województwie pozostała najniższa w kraju, gdzie wskaźnik ukształtował się na poziomie 6,1%, czyli bez zmian w stosunku do stycznia br., ale o 0,7 p. proc. niżej niż w lutym 2018 r.

Stan w dniu 31 marca 2019 r. Analogiczny okres 2018 r. Analogiczny okres 2017 r.
52 500 osób 60 500 osób 77 600 osób

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim (31.03.2019): 3,2%
subregiony: koniński (5,6%), pilski (5,4%), leszczyński (3,5%), kaliski (3,1%), poznański (2,2% - w tym miasto Poznań 1,3%).
Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w skali kraju: 5,9%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu marca 2019 r. wyniosła 3,2%, tj. o 0,1 p. proc. mniej niż przed miesiącem i o 0,5 p. proc. mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w województwie pozostała najniższa w kraju, gdzie wskaźnik ukształtował się na poziomie 5,9%, czyli o 0,2 p. proc. niżej niż w lutym br. oraz o 0,7 p .proc. niżej aniżeli w marcu ub. roku. Stopa bezrobocia w województwie pozostawała tradycyjnie zróżnicowana terytorialnie. Powiaty o najwyższej wartości tego wskaźnika: koniński (9,2% wobec 11,4% w marcu ub. roku), słupecki (7,3% wobec 8,4%), chodzieski (6,7% wobec 7,7%) i złotowski (6,5% wobec 7,9%) oraz Konin (6,2% wobec 7,5%). Wciąż najniższą stopą charakteryzował się Poznań (1,3% wobec 1,5%) oraz powiaty poznański (1,4% wobec 1,7%) i wolsztyński (1,6% wobec 1,8%). W skali miesiąca wzrost stopy bezrobocia odnotowano tylko w jednym powiecie – rawickim (o 0,1 p. proc.), w dziewięciu wskaźnik utrzymał na poziomie z lutego br., a w pozostałych obniżył się (największy spadek zanotowano w złotowskim – o 0,5 p. proc. oraz w kolskim i czarnkowsko-trzcianeckim – o 0,4 p. proc.). W porównaniu z marcem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, z wyjątkiem kępińskiego (wzrost o 0,1 p. proc.), przy czym najbardziej obniżyła się w konińskim (o 2,2 p. proc.). W marcu 2019r. w urzędach pracy zarejestrowano 8,9 tys. bezrobotnych, tj. o 1,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 4,8% mniej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zmniejszył się o 0,8 p. proc. (do 80,4%). Obniżył się też odsetek absolwentów (o 0,7 p. proc. do 8,6%) oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,2 p. proc. do 4,2%). Natomiast wzrósł udział osób dotychczas niepracujących (o 0,2 p. proc. do 9,6%). W końcu marca 2019r. bez prawa do zasiłku pozostawało 42,3 tys. bezrobotnych, a ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 80,6%, tj. o 2,2 p. proc. mniej niż przed rokiem. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu marca 2019 r. stanowili 81,2% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 83,4%). W porównaniu z marcem ub. roku ich liczba obniżyła się we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (wzrost o 2,0%). Największy spadek dotyczył liczby długotrwale bezrobotnych (o 22,4%). W marcu 2019r. do urzędów pracy zgłoszono 8,7 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 0,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 10,3% mniej niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 8 bezrobotnych, podobnie jak przed miesiącem (przed rokiem 9). W okresie styczeń-marzec 2019r. wydatki Funduszu Pracy wyniosły łącznie 53,1 mln zł, w tym na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych wydatkowano 29,4 mln zł, tj. 55,3%, a na realizację programu promocji zatrudnienia – 19,3 mln zł, tj. 36,4%. Z danych urzędów pracy wynika, że według stanu w końcu marca br. 11 zakładów pracy zapowiedziały zwolnienie w najbliższym czasie 1,4 tys. pracowników (przed rokiem odpowiednio 9 zakładów, 1,4 tys. pracowników).

Uwagi ogólne – bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r.

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2018 r. stanowili 3,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli najmniej w kraju. Większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiały osoby, które jako bezrobotne rejestrowały się po raz kolejny. Wśród osób wyłączonych z rejestru przeważali wyrejestrowani wskutek podjęcia pracy. Pomimo spadku liczby osób długotrwale pozostających bez pracy, ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wciąż był dość duży i przekraczał 40%.

Źródła statystyczne: Komunikat o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa wielkopolskiego nr 03/2019, US Poznań 2019, Koniunktura gospodarcza – opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie wielkopolskim, US Poznań 30.04.2019, Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r., US Poznań 29.03.2019, Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, US Poznań 15.02.2019, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2018 r., GUS Warszawa, 31.01.2019 EUROSTAT Newsrelease 34/2019, 26.02.2019

drukuj:
udostępnij:
Logo
szybki kontakt
adresAdres

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
5 piętro, cz. A

telefonKontakt

T: +48 61 626 62 40
E: drg.sekretariat@umww.plCopyright © GOSPODARNAWIELKOPOLSKA 2019
Loga EU